2363.501.894

Tổn Thất Công Trình Xây Dựng

TỔN THẤT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG NỐI ĐẢO HÒN CỎ VỚI ĐẢO HÒN LA (QUẢNG BÌNH)

 

Đơn vị bảo hiểm