2363.501.894

Tổn thất cầu máng -Thủy lợi Ngàm Trươi - Hà Tỉnh

Đơn vị bảo hiểm